Robust tilbyder samtaleforløb med børn, unge og forældre

Jeg har valgt at arbejde som børnepsykolog i Århus, fordi jeg har et stort ønske om at hjælpe dit barn med det problem, som fylder meget i dit barns liv. Med over 15 års erfaring som børnepsykolog, har jeg set, hvor meget børn har at byde på, som også er godt for os som forældre at få kendskab til. Børns verden er fyldt med leg, umiddelbarhed og begejstring, hvilket er en fantastisk tilgang til livet. Derfor tror jeg, det er vigtigt, at dit barn bliver hørt, så dit barn kan få nogle gode ressourcer med sig på livets vej.

Som børnepsykolog har jeg gode redskaber til at hjælpe børn og unge i alderen 4-18 år. Jeg vurderer altid dit barns behov, før vi går i gang med en samtale. I nogle tilfælde, kan det være bedst for dit barn at have en fortrolig samtale med en børnepsykolog, hvor du som forældre ikke deltager i samtalen. Det kan specielt være relevant, hvis dit barn er teenager. Dit barn bliver altid taget alvorligt hos mig, og jeg vil tage udgangspunkt i dit barns verden. Hvis ikke dit barn har lyst til at deltage i samtalerne med mig, stiller jeg gerne mine ressourcer til rådighed for dig som forældre. Derved kan jeg skabe en indirekte hjælp til dit barn, ved at rådgive og vejlede dig som forældre i, hvordan dit barn kan få det bedre og skabe afklaring omkring, hvorfor dit barn reagerer, som det gør.

Børnepsykolog Aarhus

Metoder der benyttes til samtaler med børn

I mit arbejde som børnepsykolog skelner jeg mellem to samtaleformer. Det er den narrative støttende børnesamtale og den narrative bearbejdende børnesamtale. De vælges ud fra dit barns situation, hvor jeg vurderer, hvad der vil være mest givende. Desuden bruger jeg tegneterapi og legeterapi i det omfang, det er nødvendigt. Dit barn vil ofte have nemmere ved at fortælle om problemer, hvis der indgår en leg i terapien, da samtalen bliver mindre uhøjtidelige. Derved arbejder jeg med dit barns verden og bruger et sprog, som dit barn forstår.

Den narrative støttende børnesamtale med familiefokus

Denne samtaleform bruges, hvis dit barn oplever pludselige og konkrete hændelser i hverdagen, som forskrækker og forbavser. Hos mig vil dit barn altid blive forstået i relation til dig som forældre og i relation til alle de varierende relationer dit barn er en del af. Jeg vil som børnepsykolog støtter dit barn ved at bekræfte og tillade dit barns oplevelse ud fra den hændelse, som er sket. Det gør jeg ved at anvende tegneterapi og legeterapi. Jeg lægger stor vægt på, at dit barn får hjælp til at normaliserer de nye forandrede forhold, som dit barn nu befinder sig i.

Den narrative bearbejdende børnesamtale med familiefokus

En effektiv samtaleform, hvis du og din familie har været udsat for specifikke hændelser eller svære processer. Sammen med dit barn og dig som forældre undersøges, hvilke erfaringer I bærer på. Det er min opgave og mit ansvar som børnepsykolog i Århus, at bruge forskellige metoder, som kan hjælpe dit barn videre og gøre, at dit barn kan leve med den hændelse, som er sket.
Det er altid mit udgangspunkt, som børnepsykolog, at hjælpe dit barns udvikling og tilknytningsmuligheder, så de på sigt ikke bliver forringet til andre mennesker.

Narrativ legeterapi skaber mening i dit barns liv

Ved at inddrage leg i samtalerne med dit barn, kan det bruges som et terapeutisk redskab til at skabe forandring og personlig vækst i dit barns udvikling. I narrativ legeterapi får dit barn mulighed for at lege og fortælle om det problem, du som forælder søger hjælp til og barnet står i eller overfor. Når dit barn leger, vil der ske en udvikling, hvor dit barn lærer, hvordan omgivelserne kan blive mestret og håndteret samt få skabt en kontroloplevelse over egen verden.

Dit barn bestemmer, hvilken rolle de forskellige aktører i legen skal have. Som børnepsykolog hjælper jeg dit barn med at snakke om problemet og ikke mindst analysere, hvilke ressourcer der skal til for at løse problemet. Barnet har ved hjælp at legeterapien mulighed for at give udtryk for følelsesmæssige konflikter, som muligvis kan standse den personlighedsmæssige udvikling eller skabe mistrivsel i hverdagen, hvis ikke de bliver belyst og bearbejdet.

Det er altid utrolig vigtigt, at dit barn føler sig sikker og har et tillidsfuldt forhold til mig som børnepsykolog. Når jeg inddrager legeterapi, er det dit barn, som fører an. Jeg lytter og forsøger at forstå dit barns erfaringer, problemstillinger og oplevelser gennem legen. Et stort problem bliver lettere at arbejde med, når narrativ legeterapi inddrages i samtaleforløbet, fordi jeg som børnepsykolog kan inddrage forskellige dyrefigurer, og derved få skabt en tilpas distance mellem dit barn og det, som er svært at tale om. Det er distancen til problemet, som gør, at dit barn får bevægelses- og oplevelsesfrihed i den narrative legeterapi.

 

Sådan foregår narrativ legeterapi hos Robust psykologhjælp

Legeterapi kan bruges til alle problemstillinger, og er egnet til alle aldersgrupper – også voksne. Det kan inddrages som en behandlingsform i det samtaleforløb dit barn, eller du selv går i hos mig, men kan også anvendes som en selvstændig behandlingsform. Et narrativt legeterapeutisk forløb strækker sig over minimum fem samtaler. Der vil altid være en indledende samtale med dit barn og dig som forældre, hvor jeg laver et behandlingsfokus for legeterapien. Ved den afsluttende samtale i terapiforløbet vil jeg vurdere, om det oprindelige behandlingsfokus er opnået, og anskue om dit barn har udviklet sig i en positiv retning i løbet af legeterapien. Som børnepsykolog arbejder jeg altid med et problemfokus og et ressourcefokus i narrativ legeterapi

Billedet viser, hvordan narrativ legeterapi kan bruges i samtaler med børn:

Tegneterapi

Narrativ legeterapi kan hjælpe dit barn med at udtrykke følelsesmæssige konflikter ved hjælp af dyrefigurer, der skaber en tilpas distance mellem dit barn og det, som er svært at tale om.

Barnet bestemmer altid, hvilken rolle de forskellige dyrefigurer skal have i legen. Når jeg inddrager legeterapi, er det dit barn, som fører an. Jeg lytter og forsøger at forstå dit barns erfaringer, problemstillinger og oplevelser gennem leget.

I denne video ser du en pige, som bruger tegneterapi:

 

Et forløb med narrativ tegneterapi fremmer barnets ressourcer og relationer

Hvis du eller dit barn pludselig bliver udsat for traumatiske hændelser, som der ikke bliver løsnet op for, kan det optage meget plads i kroppen og psyken, hvilken kan have en negativ påvirkning på hverdagen. Tegneterapi egner især til børn og unge, som går igennem en hård periode i deres liv. Det kan være alt fra et traume, mor og far skændes og vil skilles, mobning eller tab samt sorg. Narrativ tegneterapi kan inddrages som en behandlingsform i det samtaleforløb dit barn går i. Det kan også bruges som en selvstændig behandlingsmetode.

Børnepsykolog Aarhus - Robust Psykologhjælp

Et narrativt tegneterapeutisk forløb strækker sig over minimum otte samtaler. Der vil altid blive indledt med samtaler, hvor dit barn og du som forældre deltager. Sammen udarbejdes et behandlingsfokus for tegneterapien. Jeg slutter altid forløbet af med en opfølgende samtale, hvor jeg vurderer om dit barn har fået det bedre i løbet af tegneterapien.

Metoden Tree of Live bruges ved narrativ tegneterapi

I forbindelse med narrativ tegneterapi benyttes metoden Tree of Life, som hjælper dit barn med at skabe mening og sammenhæng i dit barns livsfortælling. Desuden fremmer Tree of Life dit barns fokus på ressourcer og relationer. Metoden Tree of Life kan både benyttes til individuelle samtaler, men kan også bruges ved familiesessioner og gruppesamtaler.

Tree of Life

Når jeg benytter Tree Of Life i tegneterapi, går det ud på, at dit barn tegner livet som et træ, der repræsenterer seks områder af dit barns liv. Det tegnede træ vil have følgende elementer, som betyder:

Rødderne på træet
Beskriver hvor dit barn kommer fra

Jorden
Fortæller hvor dit barn bor henne, og hvad dit barn laver hver eneste dag?

Træets stamme
Viser dit barns kompetencer – hvad er dit barn god til og, hvad vil dit barn gerne blive bedre til?

Træets grene
Dit barns ønsker, håb og drømme for fremtiden – både dit barn og for dit barns nærmeste?

Træets blade
Betydningsfulde personer i dit barns liv. Specifikke ting og oplevelser, som dit barn omgiver sig med, der betyder noget. Det kan både være levende og døde ting.

Træets frugter
Hvem er de særlige personer i dit barns liv, som betyder noget? Hvilke gode oplevelser/gaver har de mennesker givet til dit barn? Hvad betyder dit barn for disse mennesker?

Når Tree of Life er færdigtegnet, vil jeg sammen med dit barn snakke om træet, som dit barn har tegnet. Bagefter tegner dit barn en skov til træet, hvor jeg taler med dit barn om, hvilke storme og uvejr, som kan ramme træet og ikke mindst dyrene i skoven. Sammen med dit barn taler vi om, hvilke storme, uvejr og turbulente tider der allerede har ramt dit barns liv samt hvordan dit barn forholdte sig til det og beskyttede sig selv. Ved brug af Tree of Life metoden, vil det være muligt at lave en identitets- og livsfortælling over dit barns liv. Narrativ tegneterapi gør det muligt, at snakke om dit barns liv, hvor dit barn bliver styrket i en positiv retning.

Hvornår mistrives et barn?

Som børnepsykolog i Århus er et af mine store fokusområder børn og unge, som mistrives. Jeg har stor fokus på at finde ud af, hvad årsagen til mistrivsel kan være. Mistrivsel kan skyldes mange forskellige ting, og kan bl.a. være:

  • Manglende selvværd og selvtillid
  • Angst
  • Stress
  • Du oplever dit barn lyver
  • Skoleproblemer
  • Mor og far skændes hele tiden eller skal skilles
  • Depression og tristed
  • Sorg og traumer
  • Mobning
  • Handicap

Skal jeg hjælpe dit barn?

Det er aldrig for sent at kontakte en børnepsykolog, hvis du har mistanke om, at dit barn mistrives. I min praksis er det altid mit fokus at skabe en behagelig atmosfære og give dit barn mulighed for forandring og en tro på tilværelsen. Jeg vil altid starte et børneforløb op, hvor jeg taler med dig som forældre og dit barn i den første samtale, hvor jeg laver et behandlingsfokus, som beskriver det problem, der søges hjælp til samt hvad dit barn gerne vil i retning af. Som børnepsykolog fokuserer jeg i terapien på, at dit barn går fra at have et problem til at få gode ressourcer, som kan bruges til at takle problemet med. Du er altid velkommen til at kontakte mig på telefonen eller via mail, hvis dit barn har brug for en lyttende og engageret børnepsykolog i Århus. Du finder mine kontaktoplysninger nederst på siden. Jeg glæder mig til at høre fra dig.